Home > News & Tips > Knowledge > ถอดบทเรียนความสำเร็จ The Grand Metalex 2016

ถอดบทเรียนความสำเร็จ The Grand Metalex 2016

ตุลาคม 21, 2022 | 285 views

กรณีศึกษาการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและบริการอุตสาหกรรมไมซ์ งาน The Grand Metalex 2016 เมื่อวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2559  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งเป็นการแสดงสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยี โลหะ เครื่องจักร และอะไหล่ต่างๆ มีพื้นที่จัดงาน 64,000 ตรม. มีเทคโนโลยีเข้ามาแสดงสินค้า 3,300 แบรนด์ ผู้เข้าร่วมงานกว่า 100,000 ราย โดยแบรนด์เทคโนโลยีต่างๆ จะนำสินค้ามาแสดงเพื่อให้ผู้ประกอบการได้พูดคุยและติดต่อเจรจาทางการค้ากัน

อุปสรรคและความท้าทาย

 • การแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โลหะ เครื่องจักร และอะไหล่ต่างๆ มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากรหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับสินค้าแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนและมีขั้นตอนการดำเนินงานมากมายแก่ผู้แสดงสินค้า
 • ในระหว่างการจัดงานจะต้องขนส่งและติดตั้งเครื่องจักรเข้าไว้ในงานจำนวนมาก กระทบต่อการจราจรทั้งภายในและภายนอกสถานที่จัดงานเป็นอย่างมาก

การดำเนินงาน

 • JOC – Joint Operating Committee) ขึ้นมา เพื่อให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลดอุปสรรคและสร้างความราบรื่นของการดำเนินงานด้านต่างๆ  ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
  • หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และ สสปน.
  • หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ผู้แทนเจ้าของสถานที่จัดงาน) บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด (ผู้จัดงาน) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) และบริษัท ออลไทย แท็กซี่ จำกัด
 • การขออนุญาตนำเข้าเครื่องจักร/อะไหล่ต่างๆ กรมศุลกากรมีแนวทางการอำนวยความสะดวกทั้งการยกเว้นอากรขาเข้า การลดพิธีการทางศุลกากร ทำให้ผู้แสดงสินค้านำเข้าสินค้าได้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลามากขึ้น
 • การจัดการปัญหาจราจร ได้ประสานงานให้ทาง สน.นครบาลบางนาส่งเจ้าหน้าที่งานจราจรเข้ามาดูแล ช่วยลดปัญหาที่มีมายาวนานของการขนเครื่องจักรเข้ามาเตรียมงาน
 • มีการร่วมลงนามใน MOU ระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดให้มีรถแท็กซี่รองรับ 50 คัน และให้มีเจ้าหน้าที่จัดคิวการเรียกรถแท็กซี่ เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน

ผลลัพธ์ความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกการจัดงาน

 • กรมศุลกากรและผู้ประกอบการเข้าใจซึ่งกันและกัน การดำเนินการนำเข้าสินค้าเป็นไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว
 • ผู้จัดงานและศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า มีแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนขึ้น
 • ผู้ประกอบการมีรายละเอียดและเบอร์ติดต่อของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องต่างๆ
 • เกิดการประสานงานล่วงหน้า ทำให้สามารถบริหารจัดการอุปสรรคต่างๆ ได้เสร็จทันก่อนวันจัดงาน

ที่มา : EASE of DOING BUSINESS Thailand MICE Facilitation Report

Was this article helpful?
YesNo