Home > News & Tips > Service > สะดวกมากขึ้นผ่าน ‘บริการออนไลน์ด้านการค้าระหว่างประเทศ’ กระทรวงพาณิชย์

สะดวกมากขึ้นผ่าน ‘บริการออนไลน์ด้านการค้าระหว่างประเทศ’ กระทรวงพาณิชย์

มิถุนายน 23, 2022 | 632 views

เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ประกอบการไมซ์ในประเทศไทยจำเป็นจะต้องติดต่อประสานงานกับต่างประเทศในหลายๆ เรื่อง หากต้องการประหยัดเวลาในการติดต่อขอใช้บริการกับทางกระทรวงพาณิชย์กรณีที่เกี่ยวข้องกับงานของท่าน ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์มีบริการออนไลน์ด้านการค้าระหว่างประเทศที่หลากหลายถึง 44 บริการไว้รองรับผู้ใช้งาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลามากขึ้น บางเรื่องอาจไม่ต้องใช้เวลานานหรือต้องเดินทางไปด้วยตนเองก็ได้

ตัวอย่างบริการออนไลน์ที่มีอยู่ เช่น

  • บริการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้าตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร
  • บริการขอรับการจัดสรรโควตานำเข้าสินค้าเกษตรตามความตกลงระหว่างประเทศ
  • บริการออกใบอนุญาตและออกหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป
  • บริการรายงานการส่งออก-นำเข้าสินค้า
  • บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
  • ดัชนีราคานำเข้า
  • สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
  • บริการข้อมูลและคำปรึกษา ผ่าน RCEP Center

ผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดว่ามีหัวข้อที่เราสนใจหรือต้องการติดต่อในเรื่องนั้นๆ หรือไม่ ได้ที่  MOC Online One Stop Service

Was this article helpful?
YesNo