Home > News & Tips > News update > ครม.ไฟเขียว ลดหย่อนภาษีจัดกิจกรรมไมซ์ในไทย 15 ก.ค.-31 ธ.ค. 2565

ครม.ไฟเขียว ลดหย่อนภาษีจัดกิจกรรมไมซ์ในไทย 15 ก.ค.-31 ธ.ค. 2565

มิถุนายน 30, 2022 | 1356 views

ข่าวดีต้อนรับการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ เมื่อ ครม. เห็นชอบตามนโยบายการคลัง อนุมัติมาตรการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ เพื่อกระตุ้นการจัดกิจกรรมไมซ์ภายในประเทศไทย เริ่มวันที่ 15 ก.ค.-31 ธ.ค. 2565 ประกอบด้วย 2 มาตรการ ได้แก่

  1. มาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ โดยให้หักรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
  • สำหรับจังหวัดเมืองรอง ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2 เท่า
  • สำหรับเมืองหลัก ได้รับสิทธิ์ลดหย่อน 1.5 เท่า
  • ในกรณีที่มีการจัดอบรมสัมมนาครั้งหนึ่งๆ ในท้องที่จังหวัดเมืองรอง และเมืองหลักต่อเนื่องกัน ให้หักรายจ่ายที่สามารถแยกได้ว่าเกิดขึ้นในท้องที่จังหวัดเมืองรองหรือเมืองหลักแล้วแต่กรณี และให้หักรายจ่ายที่ไม่สามารถแยกได้ว่าเกิดขึ้นในท้องที่ใดเป็นจำนวน 1.5 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง

2. มาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อสนับสนุน การจัดนิทรรศการ และงานแสดงสินค้าภายในประเทศ โดยให้หักรายจ่ายที่เป็นค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการในการเข้าร่วมงาน ออกร้าน งานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าในประเทศเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง

อ้างอิงจาก : มติ ครม. วันที่ 21 มิถุนายน  2565 https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/55971

Was this article helpful?
YesNo