Home > Member > Sign Up

สร้างบัญชีผู้ใช้

    ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
    ข้าพเจ้ายินยอมให้ สสปน. เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อ [จัดการบัญชีของข้าพเจ้า จัดทำสถิติ ให้บริการ จัดกิจกรรม และบริหารจัดการการให้บริการของ สสปน. ภายใต้สัญญาที่มีต่อข้าพเจ้า รวมถึงตามพันธกิจของ สสปน.]
    ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ สสปน.เก็บรวมรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อการตลาดและการติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอกิจกรรมและบริการที่ สสปน. เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้
    ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้สสปน.เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามที่ สสปน.เห็นว่าเป็นประโยชน์และจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้
  • โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ เป็นการกระทำแทนการแสดงเจตนาของข้าพเจ้าและแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ สสปน. โดยละเอียดครบถ้วนและเห็นชอบแล้ว

Sign in with

มีบัญชีผู้ใช้แล้ว? เข้าสู่ระบบ