Home > News & Tips > News update > ยกระดับตรวจเข้ม สินค้ากลุ่มเสี่ยงสูง ป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดไทย  

ยกระดับตรวจเข้ม สินค้ากลุ่มเสี่ยงสูง ป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดไทย  

กรกฎาคม 27, 2022 | 267 views

ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2565 กรมการค้าต่างประเทศตรวจเข้มการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Form CO) เฝ้าระวังกลุ่มสินค้าที่มีความเสี่ยงในการแอบอ้างถิ่นกำเนิดไทย 

ทั้งนี้ กลุ่มสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงในการแอบอ้างถิ่นกำเนิด หรือสินค้าเฝ้าระวังการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้านั้น ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 42 รายการ อาทิ สินค้าจักรยานไฟฟ้า สินค้าท่อสเตนเลส และสินค้าอะลูมิเนียมฟอยล์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประกาศดังกล่าว กำหนดให้

  • ผู้ส่งออกที่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าเฝ้าระวังต่อกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานที่กรมการค้าต่างประเทศมอบหมาย ให้ยื่นคำขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่อกองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีโดยตรง หรือทางอีเมล์ cost-for-co@dit.go.th
  • กรณีที่ผู้ส่งออกไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้า ให้แนบหนังสือรับรองจากผู้ผลิตไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นคำขอ ว่าได้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้ส่งออกด้วย
  • การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณาตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศผู้นำเข้า โดยอาจให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ทำการ สถานที่ผลิตสินค้า และสถานที่เก็บสินค้า เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าและนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดด้วยก็ได้ โดยให้ผู้ส่งออกอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลตามข้อ 1
  • ผลการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด มีอายุ 2 ปี
  • กรณีที่ข้อมูลการผลิตสินค้าที่จะส่งออกมีการเปลี่ยนแปลงไป จนทำให้สินค้ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศผู้นำเข้า ให้ผลการตรวจคุณสมบัติสินค้านั้นสิ้นสุดลงทันที และผู้ส่งออกไม่สามารถยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้านั้นได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือกองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิดกรมการค้าต่างประเทศโทร. 0-2547-4808 และ 0-2547-5132 รวมทั้งติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook : กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด

Was this article helpful?
YesNo